L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient selecciona Solidança per a realitzar els tallers de “Reparat, millor que nou” als municipis metropolitans

El PROGREMIC 2007-2012 i el PMGRM 09-16, estableixen com a objectius la prevenció de residus, tant des de la vessant de la no generació com de la reutilització per allargar la vida útil dels materials i evitar així que esdevinguin residus.

Alhora resalta que hi ha diverses fraccions, anomenades Altres residus, com els voluminosos, els RAEE i la roba, que representen el 27% dels residus generats, que amb diverses actuacions poden ser susceptibles de prevenció via reparació, reutilització i/o recuperació. Si bé les RAEE estan subjecte a uns mínims d’índex de reutilització, la resta no est’a fixada. El potencial de prevenció recollit en el PROGREMIC és de 4%, és a dir, és el grup amb més potencial de prevenció que les altres fraccions recollides selectivament.

En aquesta línia de prevenció, l’Entitat del Medi Ambient (EMMA) està implementant diverses campanyes per a afavorir que els obejctes no es llencin fins que hagin esgotat la seva vida útil, com Millor que Nou, 100 vell (de la qual Solidança hi té subscrit el conveni); Reparat, Millor que nou; Millor que nou a l’escola i foment i suport als mercats d’intercanvi d’objectes en els municipis metropolitans.

Enguany, l’EMMA vol apropar més l’experiència de Reparat, millor que nou als municipis metropolitans interessats en ensenyar a fer reparacions d’objectes quotidians a la ciutadania. Solidança ha estat seleccionada per a impartir aquests tallers pel 2010 i 2011.

Per més informació: residus@solidanca.cat